Подобряване на ефективността на средствата за защита срещу токов удар в електрически инсталации

Средствата за защита срещу токов удар, както и средствата за защита срещу въздействието на други опасни и вредни фактори, се делят на колективни и индивидуални, а предпазните устройства също се наклоняват към личните предпазни средства.

Разликата между личните предпазни средства и устройства е, че първите имат само защитни функции, докато вторите имат както защитни, така и технологични функции. Например, диелектричните ръкавици са защитно устройство, а изолационните клещи са приспособление.

Преносимите заземители, както и ножовете за заземяване в устройства като разединители, се използват изключително за защитни цели. Следователно и двете трябва да бъдат отнесени към групата «устройства за заземяване на части под напрежение».

По пътя отбелязваме, че е погрешно да се приравняват термините „защитни средства“ и „лични предпазни средства“.

Защита срещу токов удар

За да се изясни допълнително обхватът на средствата за защита срещу токов удар (до електрическа дъга), препоръчително е те да бъдат разделени на средства, които предотвратяват докосването на хора от електрически опасни елементи, и средства, които осигуряват защита срещу такива докосвания, и тези — от естеството на опасните елементи.

Предвид горното класификацията на оборудването за защита от токов удар е показана в таблицата по -долу.

Защитно оборудване срещу токов удар

Средства за предотвратяване на докосване на части под напрежение

Защита от докосване

за части под напрежение към непроводящи части на части под напрежение и без ток

Колективно

Изолационни покрития Заземяващи устройства за части под напрежение Защитни заземителни устройства, заземяване Устройства за остатъчен ток (RCD) Черупки Потенциални изравнителни устройства   Изолиращи трансформатори Фехтовка Арести   Източници на ниско напрежение Заключващи устройства     Ограничители на напрежението Ключалки     Гръмоотводи Сигнализиращи устройства       Знаци за безопасност, плакати       Ограничители на движение      

Индивидуален

Наложения Килими   Ръкавици Капачки Стойки     Каски Ботуши, галоши     Фиксиращи колани Каюти     Предпазни въжета Детски площадки     Щанги Стълбище     Акари Телескопични асансьори     Индикатори за напрежение Инструмент за пейка и монтаж    

Забележка: В името на личните предпазни средства и устройства (с изключение на каски, кабини и колани) думите „диелектрик“ или „изолация“ се пропускат, а след „кърлежи“ и думата „измерване“.

Мобилните и преносимите защитни съоръжения и устройства, използвани при работа в електрически инсталации, когато се извършват без премахване на напрежението, от своя страна се диференцират на основни и допълнителни (според способността им да гарантират безопасността на човека при определено напрежение).

Нито едно от известните средства не гарантира пълна безопасност и затова на практика се използват няколко средства за една и съща цел, например защитни заземяващи устройства и устройства за остатъчен ток, блокировки и знаци за безопасност.

Защита от токов удар

Повече от 80% от случаите на промишлени електрически наранявания възникват при докосване на части под напрежение (директно или чрез различни метални „предмети“ — автомобилни кранове, багери, камиони, комуникационни линии, тръби, инсталационни инструменти и др.).

Както при индустриалния, така и при неиндустриалния електрически травматизъм делът на нараняванията, дължащи се на прехода на напрежение към тялото на електрическа инсталация, е приблизително еднакъв.

На работното място наранявания, дължащи се на еднофазно докосване на части под напрежение на инсталации над 1 kV, се случват почти толкова често, колкото при докосване на части с напрежение до 1 kV.

При двуполюсен контакт повечето наранявания се случват на трансформаторната подстанция и в разпределителната уредба, при еднополюсен контакт — на въздушната линия, а при докосване на тялото — на мобилно и преносимо оборудване. Ето защо на първо място е необходимо да се повиши ефективността на средствата за колективна и индивидуална защита, използвани при работа по тези инсталации.

Използвайки само статистически данни за наранявания, е невъзможно да се определи колко животи са спасени поради използването на предпазни средства — това изисква информация за вероятността от нараняване при липса на средства и ако има такива.

Например, за да се изчисли колко инциденти са предотвратени за 1 година благодарение на използването на устройства за остатъчен ток (RCD), трябва да знаете вероятността да докоснете всички работници през годината до части, за които е известно, че са под напрежение, както и до части от оборудването, които се захранват в резултат на злополука и вероятността от токов удар в резултат на такова докосване в присъствието и в отсъствието на RCD.

Лични предпазни средства

Средно всеки четвърти случай на електрическо нараняване е свързан с липсата, ненадеждността или неизползването на защитно оборудване. Както се очакваше, повечето наранявания се дължат на неизползването на неавтоматични предпазни средства (лични предпазни средства, инструменти и устройства, знаци за безопасност).

Точно съвпадение на данните за електрически наранявания, свързани с неефективността на изолацията и защитни заземителни устройства и заземяване — злополука. Една от три наранявания, причинена от повреда на изолацията, е причинена от докосване на части под напрежение, а не от рамки на оборудването.

В момента най -ефективните средства за защита срещу опасен контакт с части под напрежение са снаряди, постоянни огради и изолационни покрития, а при допир до тялото — защитно заземяване и неутрализиране.

Неефективността на защитното заземяване и заземяването в производството е свързано с 25% от злополуките.

Най-честите нарушения на правилата за инсталиране и експлоатация на заземяващи устройства включват използването на усукани парчета тел като заземяващи проводници, последователно свързване на няколко консуматора на енергия към едно заземяващо устройство и незаземяване на отделни единици оборудване, състоящи се от няколко единици.

Опасни дефекти на заземяването са несвързването на заземяващия проводник към нулата на източника на захранване, инсталирането на предпазители, ключове и звънци в неутралния проводник, включването на неутрални проводници на фаза, използването на кутии за оборудване, кабелна броня, водопроводни тръби като работещ неутрален проводник.

Когато се използва нулиране, е необходимо да се контролира не само съпротивлението на неутрализиращите проводници, но и импедансът на контура фаза — нула. Неразбирането на важността на тази мярка е една от причините за дискредитиране на заземяването като мярка за защита срещу токов удар.

Обикновено прекъсването на неутралния проводник се случва внезапно. Следователно управлението на веригата за нулиране трябва да бъде автоматично. Повечето аварии поради нарушаване на правилата за монтаж и експлоатация на защитни заземяващи и заземителни устройства се случват по време на работа на мобилни и преносими приемници на захранване.

Практиката показва, че е невъзможно да се отстранят тези недостатъци само чрез организационни мерки. Защитното заземяване (заземяване) на оборудване и устройства трябва да бъде дублирано или заменено с други технически мерки. Това са двойна изолация и безопасно изключване.

Когато се използва заземяване, е препоръчително да се подменят предпазителите с автоматични превключватели, инсталирани на всичките три фази, да се използват автоматични вериги за управление за заземяващата верига, да се провери своевременно съпротивлението на фазово-нулев контур, да се заземи отново неутралния проводник в непосредствена близост до защитения обект, използвайки естествени заземители.

В много предприятия състоянието на заземяващите устройства се проверява от специализирани организации. Важно е работниците на тези предприятия да бъдат снабдени със схеми на заземяващите устройства, които трябва да бъдат проверени.

Устройствата за остатъчен ток (RCD) по същество дублират защитно заземяване или неутрализация. За съжаление, поради ниското ниво на изолация на някои електрически мрежи, инсталираните в тях УЗО трябва да бъдат изключени — в противен случай не може да се избегне престой на оборудването. Необходимо е да се изключи изключването на RCD, като се повиши качеството на изолацията на електрическите мрежи и селективността на RCD, тъй като повечето електрически наранявания възникват, когато защитните устройства са изключени.

Електротехник по въздушни линии

Блокировките и сигналните устройства служат за предотвратяване на погрешни действия на персонала, които могат да доведат до инциденти или злополуки, както и за предотвратяване на приближаването на хора и механизми, по -специално автокранове, на недопустимо близко разстояние до части под напрежение.

В електрическите инсталации блокировките се използват главно там, където има вериги с напрежение по -високо от 1 kV — в разпределителни устройства, трансформаторни подстанции, високочестотни електротермични инсталации, на тестови стендове и др.

Грешни могат да бъдат не само случайни действия на персонала, но и умишлени. Инцидентите се дължат главно на повреда на механични блокировки.

Диелектричните ръкавици се износват бързо, чупят се на студа. Могат да се препоръчат еластични латексови ръкавици. Полимерните материали, от които са направени изолационните покрития на монтажния инструмент, също нямат достатъчна механична якост.

Много предприятия нямат възможност да проверяват ръкавици, галоши и друго защитно оборудване, поради което сроковете и обемите на тестване на посочените средства и устройства не са спазени.

Вижте също:Диелектрично защитно оборудване: Тестване на диелектрични ръкавици, галоши и бот, и:Условия за изпитване на електрозащитно оборудване

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен