Номинални напрежения на генератори и трансформатори

Номиналното напрежение на генераторите и трансформаторите е напрежението, за което те са проектирани за нормална работа и дават най -голям икономически ефект.

Всяка електрическа мрежа се характеризира с номиналното напрежение на приемниците на електроенергия, които се захранват от нея. Първичните намотки на трансформатори също принадлежат към приемниците на електричество. В действителност напреженията в клемите на приемниците ще се отклоняват от номиналното, тъй като няма мрежа поради спад на напрежението в проводниците му няма едно и също напрежение във всички точки. За да се намалят тези отклонения на напрежението, е желателно да има пренапрежение в началото на линията при източника, а в крайната точка да се намали спрямо номиналното.

Силов трансформатор

Допустимите отклонения на напрежението зависят от естеството на приемниците и предназначението на мрежата. В по -голямата си част толеранс от + 5% се счита за приемлив. Следователно номиналното напрежение на генераторите се приема като напрежение с 5% по -високо от номиналното напрежение на мрежата, като се отчита наличието на загуба на напрежение в нея. Например, при номинално мрежово напрежение 6 kV, номиналното напрежение на генераторите ще бъде 6,3 kV.

Номинално мрежово напрежение

Ориз. 1. Номинално мрежово напрежение

Наличието на номинални напрежения на вторичната и първичната намотки на трансформаторите се определя чрез разглеждане на верига, състояща се от генератор G с повишаващ трансформатор T1 на пренапрежение на електропровод 1-2 (например 110 kV), a понижаващ трансформатор Т2 и една от линиите 3-4, тръгващи от шините за понижено напрежение.напрежение (например 6 kV) понижаващ трансформатор Т2.

Хоризонтална пунктирана линия представлява номиналното напрежение като процент от отделните мрежови участъци. За раздел 1-2, номинално мрежово напрежение Un = 110 кв., а за парцел от 3-4 Un = 6 кв. Свързването на тези номинални мрежови напрежения чрез коефициент на трансформацияравно на съотношението на номиналните напрежения на мрежите от секции 1-2 и 3-4, линията на номиналните напрежения може да бъде дадена под формата на права линия, както е показано на фигура 2.

Напрежение на отделните точки на захранване

Ориз. 2. Напрежение на отделните точки за предаване на енергия

Вторичната намотка на трансформатора Т2 е генерираща намотка за линия 3-4 и следователно напрежението му при натоварването на трансформатора трябва да бъде с 5% по-високо от номиналното напрежение на мрежата, тоест трябва да бъде 6,3 kV. Но тъй като има загуба на напрежение в трансформатора при натоварване, за да се получи напрежение от вторичната страна на трансформатора с 5% по -високо от номиналното мрежово напрежение, напрежението на отворената верига на трансформатора трябва да бъде с около 10% по -високо от номинално мрежово напрежение, което дава 6,6 kV …

В ред 1-2 на най-високото напрежение се случват подобни явления. Напрежението на отворената верига на трансформатора, тоест номиналното напрежение на вторичната намотка на повишаващия трансформатор, което също е генерираща намотка за линия 1-2, трябва да бъде с 10% по-високо от номиналното напрежение на тази линия. Съответните напрежения на празен ход и натоварване са показани в електрическата схема.

Като се има предвид горното, стандартът приема номиналните напрежения на вторичните намотки на трансформатори: 6.6; 11,0; 38,5; 121; 242, 347, 525, 787 kV. За къси линии на локални мрежи номиналните напрежения на вторичните намотки се приемат само за съответните номинални мрежови напрежения от 6,3 и 10,5 kV.

Номиналното напрежение на първичните намотки на трансформатора, които са приемници на електричество, според казаното по -горе, трябва да бъде равно на номиналното напрежение на мрежата, т.е. 6, 10, 35, 110, 220, 330, 500 и 750 kV.

За първичните намотки на трансформатори, свързани директно към шините на станция или подстанция или към клемите на генераторите, стандартът предвижда напрежения с 5% по -високи от номиналното напрежение на мрежата, а именно: 3,15 и 10,5 kV.

Напрежение на първични и вторични намотки на трансформатори

 Ориз. 3. Напрежение на първични и вторични намотки на трансформатори

На фиг. 3 показва примери за инсталации, при които при номинално напрежение от 6 kV напреженията на намотките в трансформаторите се избират на +5 или + 10% по -високи от номиналното напрежение на мрежата.

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен